CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

25/07/2022 03:17

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá "vị trí, diện tích KDDV đấu giá cho thuê"

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá "vị trí, diện tích KDDV đấu giá cho thuê"