CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

báo cáo tài chinh 2017

22/06/2018 07:39

Tài chính 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội