CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019

13/04/2020 04:03

Thuyết minh báo cáo tài chính của Công ty tính đến ngày 31/12/2019

Thuyết minh báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội tính đến ngày 31/12/2019