CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm

18/04/2018 03:00

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016, 2017 và 2018

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội