CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp

19/04/2018 04:04

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016, 2017, 2018

I. Báo cáo tình hình đổi mới Sắp xếp doanh nghiệp 2018 Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội

II. Báo cáo tình hình đổi mới Sắp xếp doanh nghiệp 2016 Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội