CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Chiến lược phát triển doanh nghiệp 2018

19/04/2018 02:57

Chiến lược phát triển doanh nghiệp 2018 của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH NĂM 2018 CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NÔI