CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 2019

02/04/2019 08:44

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 2019

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 2019 Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội