CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Báo cáo thực trạng và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2019

13/04/2020 04:10

Báo cáo thực trạng và cơ cấu tổ chức Công ty năm 2019

Báo cáo thực trạng và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội năm 2019