CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Thông báo vv lựa chọn đơn vị tổ chức đáu giá tài sản

29/12/2023 08:56

Thông báo vv lựa chọn đơn vị tổ chức đáu giá tài sản

Thông báo vv lựa chọn đơn vị tổ chức đáu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhafBB khu đô thị Nghĩa Đô